گزارش فعالیت هیئت مدیره

گزارش فعالیت هیئت مدیره، وضع عمومی شرکت در سال مالی ۹۴، به همراه درصد پیشرفت پروژه ها و درصد پیشرفت مورد انتظار درسال ۹۵

ارائه شده توسط مدیرعامل