شركت عمران تكلار

 

تلفن   :   71 - 88093869 (21) 98+

نمابر   :   88098362 (21) 98+

پست الکترونیکی   :   info@omrantechlar.ir       

نشانی   : تهران - شهرک (غرب ) - فاز دوم - خيابان هرمزان - جنب ورودی برجهای نگين و نسترن

ارسال پیام