اعضای هیئت مدیره

آقای محمدرضا مروجی

رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه اعتباری ملل

آقای مهندس جواد حق‌شناس

نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران

آقای محسن اسعدی

عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شركت مشاوره و اجراي مشاركت سازه‌هاي مقاوم ميهن ( مام)

آقای مهندس صالح نقي پور ويجويه

عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شركت عمران و مسكن سازان ايران

آقای مهندس

مدیر عامل

پست الکترونیکی   :   @omrantechlar.com